UMC Zorg
Zorgzaken regelen: dat kan sneller.
Daarom kunt u met de UMC Zorg app declareren in een paar eenvoudige stappen. Ook ziet u in de app wat u dit jaar vergoed krijgt voor bijvoorbeeld fysiotherapie en de tandarts. En wat de stand van uw eigen risico is. Zorgkostenfactuur gekregen? Die betaalt u direct vanuit uw Postvak via iDEAL. En een fijn idee: u heeft uw zorgpas en polis nu altijd bij de hand.

Dit regelt u zelf met de UMC Zorg app:

1. Eenvoudig en snel declareren
- Met een foto of pdf van uw nota
- Uw ingediende nota’s bekijken

2. Zorgkostenfacturen inzien en direct betalen
- Al uw zorgdocumenten (zorgkostenfactuur, polis, etc.) op 1 plek
- Openstaande bedragen betalen met iDEAL

3. Inzicht in uw vergoeding en zorgverlener zoeken
- U ziet hoeveel u dit jaar nog vergoed krijgt voor o.a. fysiotherapie en de tandarts
- Altijd een overzicht van uw verzekeringspakket en de meest gezochte vergoedingen
- Zoek vanuit uw vergoedingen direct naar een gecontracteerde fysiotherapeut

4. En nog meer voordelen
- Laatste stand van uw eigen risico bekijken
- Uw persoonlijke zorgpas altijd bij u
- Belangrijke telefoonnummers raadplegen
- Veilig en snel inloggen op uw computer (Mijn UMC Zorgverzekering) met behulp van de scanner in de app

Ook voor medeverzekerden
Bent u meeverzekerd op een polis? Dan kunt u de app zelf ook gewoon downloaden en gebruiken. U heeft als medeverzekerde alleen geen postvak en betaalfunctie. Bent u zelf de verzekeringsnemer en heeft u medeverzekerden op uw polis? Dan kunt u via uw eigen app ook eenvoudig de zorgzaken voor hen regelen.

Registreer slechts 1 keer
U registreert zich eenmalig met uw DigiD inloggegevens. Daarna opent u de app met uw persoonlijke pincode of vingerafdruk. Veilig en snel!

Bent u tevreden?
Op basis van klantervaringen werken we continu aan de verbetering van de app. Heeft u verbetersuggesties? Deel deze dan gerust met ons via het feedback formulier in de app.
Arranging healthcare matters: that can be done faster.
That is why you can declare an app with the UMC Zorg app in a few simple steps. You will also see in the app what you will be reimbursed this year for physiotherapy and the dentist, for example. And what the state of your own risk is. Health care invoice received? You pay this directly from your Inbox via iDEAL. And a nice idea: you now always have your health insurance card and policy at hand.

You can arrange this yourself with the UMC Zorg app:

1. Declare easily and quickly
- With a photo or pdf of your note
- View your submitted notes

2. View healthcare costs invoices and pay immediately
- All your care documents (healthcare costs, policy, etc.) in one place
- Pay outstanding amounts with iDEAL

3. Find insight into your reimbursement and care provider
- You will see how much you will still be reimbursed this year for physiotherapy and the dentist, among other things
- Always an overview of your insurance package and the most sought-after allowances
- Search for a contracted physiotherapist directly from your reimbursements

4. And even more benefits
- View the latest status of your own risk
- Your personal care card always with you
- Consult important telephone numbers
- Log in to your computer safely and quickly (Mijn UMC Zorgverzekering) using the scanner in the app

Also for co-insured
Are you insured on a policy? Then you can also simply download and use the app yourself. As a co-insured person, you alone do not have a mailbox and payment function. Are you the policyholder yourself and do you have co-insured on your policy? Then you can easily arrange the care business for them via your own app.

Register only once
You register once with your DigiD login details. Then open the app with your personal pin code or fingerprint. Safe and fast!

Are you satisfied?
Based on customer experiences, we are continuously working on improving the app. Do you have suggestions for improvement? Please feel free to share this with us via the feedback form in the app.